تلفن 66930317 - 021
مناسب برای تعیین سختی راکول فلزات آهنی و غیر آهنی و مواد غیر فلزی است. این دستگاه به طور گسترده ای در سختی راکول تست برای عملیات حرارتی مواد استفاده می شود.