تلفن 66930317 - 021

دستگاه سختی سنج فلزات

وش لیب (LEEB) یکی از متداول ترین روش های سختی سنج های پرتابل می باشد و تنها روش سختی سنج های پرتابل است که به صورت استاندارد درآمده است. استانداردهای ASTM A956  و DIN 50156، سختی سنجی به روش لیب را شرح می دهند. سختی سنج های پرتابل بسیاری توسظ شرکت های معتبر به این روش تولید می شوند.در این روش پرتابه ای (Impact Body) که در نوک آن جسمی سخت و به شکلی معین (عمدتا ً کروی) نصب شده، با سرعت معین توسط پرتابگر (Impact Device)، به سطح جسم پرتاب می شود و پس از برخورد تحت تاثیر نیروی پیوند های بین مولکولی قطعه کار، باز می گردد. سرعت پرتابه، قبل و بعد از برخورد در نزدیکی محل برخورد اندازه گیری می شود. روش لیب می گوید که نسبت سرعت برگشتv به سرعت رفت vi با سختی فلز رابطه مستقیم دارد.
اما در اغلب این سختی سنج ها توسط سیستم پرتاب فنر و ماشه ای به سطح جسم پرتاب می شود و مغناطیس دائمی کوچکی که داخل پرتابه نصب شده، ولتاژی متناسب با سرعت پرتابه در سیم پیچی که در نوک پرتابگر (Impact Device) نصب شده القای می کند. در تمام این دستگاه ها سرعت سنجی توسط اندازه گیری ولتاژ القای شده متناسب با سرعت پرتابه انجام میگیرد.