اسپکتروسکوپی

محصولات اسپکتروفتومتر Spectrophotometer یا به عبارت دیگر محصولات اسپکتروسکوپی Spectroscopy از تجهیزات آنالیتیکال آزمایشگاهی هستند که از برهمکنش بین نور و ماده برای آنالیز و تعیین خصوصیات مختلف مواد استفاده می کند. محصولات طیف سنجی از جمله تجهیزاتی می باشد که در هر آزمایشگاه پژوهشی و صنعتی به منظور شناسایی و تشخیص ترکیبات کاربرد دارد. نوع منبع مورد استفاده در محصولات اسپکترومتر Spectrometer ، دقت ، صحت ، تکرار پذیری ، حد تشخیص و نوع آشکارساز در انتخاب یک دستگاه طیف سنجی اهمیت دارد.

داده های اسپکتروسکوپی اغلب به شکل طیف یا گرافی از پاسخ ماده به صورت تابعی از طول موج یا فرکانس گزارش می شود. این بررسی ها می تواند بر پایه جذب پرتو، نشر پرتو افتراق پرتو یا عبور پرتو باشد. این تکنیک اساسا اجازه مطالعه مواد در مقیاس مولکولی، مقیاس ماکرو و حتی در مقیاس های فضایی و ستاره ای را به فیزیکدانان، شیمیدانان و علوم فضایی اعطا می کند.

وقتی پرتو الکترومغناطیسی به نمونه برخورد می کند فوتون ها با نمونه برهمکنش می نمایند. این فوتون ها ممکن است که جذب، بازتاب و یا پراکنده شوند. فوتون های جذب شده بر اساس میزان انرژی خود می توانند روی الکترون ها و یا پیوندهای موجود در نمونه تاثیر بگذارد. در بعضی حالات، فوتون جذب شده باعث ایجاد نشری با انرژی کمتردر نمونه می شود. اسپکتروسکوپی نحوه تاثیر فوتون بر نمونه را بررسی می کند و تحت نظر دارد. طیف نشری یا جذبی می تواند برای دریافت اطلاعات از نمونه مورد ارزیابی قرار بگیرد. چون بر همکنش پرتو الکترومغناطیسی و نمونه وابسته به طول موج و انرژی پرتو می باشد، لذا انواع مختلفی از طیف سنجی یا اسپکتروسکوپی بوجود می آید.

شرکت کیمیاکاوان تجهیز با سابقه درخشان در زمینه فروش جدیدترین و پیشرفته ترین محصولات طیف سنجی نظیر محصولات اسپکتروفتومتر FT-IR ، محصولات اسپکتروفتومتر UV-Visible ، محصولات طیف سنجی NMR ، محصولات اسپکتروفتومتر فلوئورسانس اتمی AFS ، محصولات اسپکتروفتومتر جذب اتمی AAS و محصولات اسپکتروسکوپی رامان Raman از برندهای معتبر دنیا آماده ارائه بالاترین خدمات فنی و مهندسی می باشد.